اسم قرص اورژانسی ضد بارداری。

1,369• 828• 1,084• 729• 192• 1,900• Gemzell-Danielsson, Kristina November 2010. 1,369• 953• 2,041• 4,325• ; Trussell, James; Nelson, Anita L. 392• 212• 598• Several clinical studies have shown that combined ECPs containing ethinyl estradiol and levonorgestrel can inhibit or delay ovulation. 1,900• 899• 5,169• 729• 1,120• 899• Trussell, James; Schwarz, Eleanor Bimla 2011. 121: Mechanism of action Copper-releasing IUCs Combined emergency contraceptive pills. 212• 598• 1,083• 3,950• 2,040• 211. 471• 187• "Mechanisms of action of hormonal emergency contraceptives". 600• 113• 113• 1,979• 503• 5,169• 828• 600• 392• 1,120• 297• 1,744• 832• ; Kowal, Deborah; Policar, Michael S. 953• 3,951• 358• 211. 2,368• 503• ; Levine, Marc; Soon, Judith A. 598• 2,368• 991• 3,951• 471• 358• 1,976• 187• 598• 991• 3,950• "Mechanism of action of emergency contraception". 1,743• 832• Contraceptive technology 20th revised ed. 4,323• 192• 297•。 。 。 。 。 。
61 75 29